Kursi pedagogiem “Mācību metodes un paņēmieni lasītprasmes veidošanā”, 07.06.2016.

Skolēni mācības beiguši, skolotāji turpina izglītoties. To prasa arī likums, lai 3 gadu laikā pedagogi mācītos 36 stundas. Strenču novada vidusskola piedāvāja iespēju, paliekot “mājās”, nemērojot ceļu uz Valmieru vai Rīgu, apgūt tālākizglītības programmu 6 stundu apjomā. Atsaucība bija liela. Šajā reizē visas dienas garumā tika runāts par lasītmācīšanu. Programma bija balstīta uz pieredzē pārbaudītām metodēm un sistēmu, kas sevi attaisnojusi. Lai mācītos lasīt, bērnam vispirms ir jāapgūst un jāzina daudz citu prasmju, lai lasīšana veiktos pēc iespējas labi. Viena kursu sadaļa bija veltīta ritmam un valodai. Skolotāji darbojās praktiski, izpildot logoritmikas vingrinājumus: skandēja skaitāmpantus, ritmizēja, dziedāja dziesmas, papildinot tās ar skanošajiem žestiem un ritma instrumentiem.
Lai mācītu lasīt, ar vienu metodi vien nepietiek, tāpēc dalībniekiem tika piedāvāts plašs metodisko materiālu klāsts: grāmatas, spēles, uzskates līdzekļi, kas palīdz atcerēties burtus, apgūt lasīšanu. Lasītmācīšanā svarīga ir pakāpenība. Ir bērni, kuri lasīt jāmāca ļoti “saudzīgi”. Kursos piedāvātie dažādie uzdevumi dos iespēju darbu individualizēt.
Lasīšana iet “roku rokā” ar rakstīšanu. Mazliet ieskatījāmies arī rakstīšanas procesos. Runājām par to, cik svarīgs ir pareizs rakstāmlietas satvēriens, cik liela nozīme glītrakstiem, kas ir gandrīz vienīgā metode, lai bērnam būtu koordinētas acu un roku kustības, un pareizai stājai, kas nodrošina ķermeņa apgādi ar skābekli un veicina pareizu orgānu darbību.
Laiks pagāja nemanot. Noslēguma anketās skolotājas bija uzsvērušas daudz pozitīvu ieguvumu un vēlmi mācības turpināt. Varbūt esam iesākuši jaunu tradīciju: katra mācību gada noslēgumā tikties kursos savās mājās?
Programmas vadītāja, logopēde Ilona Tropa

Ilona Salna

Logopēdi un speciālie pedagogi Kuldīgā, 17.05.2016.

Kā ik gadu, arī šogad maijā Valmieras un apkārtējo novadu logopēdi un speciālās izglītības skolotāji devās pieredzes braucienā uz Kuldīgas novadu. Pelču speciālajā internātpamatskolā – attīstības centrā laipni mūs sagaidīja direktore Ināra Oļena, logopēdes Adrija Brantevica un Ieva Dēliņa un speciālais pedagogs Līga Kuršinska. Skolas kolektīvs ir ļoti radošs. Ir izdoti vairāki mācību līdzekļi: gan grāmatas, gan digitālie materiāli. Pedagogi ir uzvarējuši novada izsludinātajos konkursos. Pateicoties konkursā iegūtajam finansējumam, skolēni darbojas kanisterapijas nodarbībās. Liela uzmanība tiek pievērsta telpu iekārtojumam, lai bērniem un pedagogiem būtu estētiski baudāma un ērta darba un atpūtas vide. Skola izmanto visus pieejamos resursus, tā taupot un palielinot savu budžetu un iespējas. Lai nerastos siltuma noplūde, siltumtrases enerģiju izmanto siltumnīcā augu audzēšanai. Karstais ūdens tiek sildīts ar izelpotā gaisa enerģiju. Apgūtas telpas gan bēniņos, izveidojot skolotāju istabu, gan pagrabā, iekārtojot silto smilšu terapijas kabinetu un relaksācijas telpas. Tiek domāts par katru skolēnu, kurš ar prieku dodas uz skolu. Direktore Ināra Oļena ir sava darba teicamniece, kura prot un var saskatīt savos kolēģos potenciālu pilnvērtīgam darbam, atrast iepriekš neizmantotus, bet esošus talantus katrā pedagogā, lai kopīgs darbs nestu rezultātu.

Kuldīgas pirmsskolas izglītības iestādes ”Bitīte” – attīstības centra kolektīvs un vadītāja Līga Megne mūs sagaidīja ar jautru un māksliniecisku koncertu, kurā bērni dziedāja dziesmas par Kuldīgu, valodas skaņām, izmantojot ritma un vizuālos efektus. Bērnudārza grupiņu gaumīgais noformējums ļauj patīkami justies bērniem un pedagogiem. Iekārtoti vairāki logopēdu kabineti. Apskatījām materiālus pūšanas vingrinājumiem, spēles valodas korekcijai, 3dimensiju tāfeli, gaismas galdus. Secinājums: bez sajūtu stimulējošiem elementiem šobrīd logopēdijas un speciālā pedagoga nodarbībās neiztikt. Laikmeta iezīmes prasa aktivitāti, vizuālus un audiālus pastiprinājumus, atraktivitāti.

Dienas “saldais ēdiens” bija Līgas Kuršinskas vadītais gājiens pa skaisto, sakopto, interesanto Kuldīgu. Tu neesi bijis Kuldīgā, ja neesi redzējis Ventas rumbu! Apskatījām gan Ventas rumbu, kas joprojām pārsteidz ar skaļo troksni, jo pavasara ūdeņi vēl visi nav aizskrējuši, gan ķieģeļu tiltu, neskaitāmos parkus un strūklakas, izgājām taku takas un, protams, fotografējāmies pie Ēvalda Valtera pieminekļa.

Paldies speciālo pedagogu apvienības vadītājai Dacei Vaļģei par sadarbību un vērtīgo ideju doties uz Kuldīgu! Esam pateicīgi Pelču speciālās internātpamatskolas – attīstības centra un Kuldīgas pirmsskolas izglītības iestādes ”Bitīte” – attīstības centra kolektīviem par iespēju baudīt un smelties pieredzi!
LMA vadītāja, logopēde Ilona Tropa

Ilona Salna