Kursi logopēdiem, pedagogiem | Logoritmika | Valmieras 2. vidusskola | 30.03.2017.

30.martā Valmieras 2.vidusskolā turpinājās logopēdu, speciālo skolotāju un pedagogu, kuri māca bērnus ar mācīšanās traucējumiem, tālākizglītības kursi. Direktora vietnieks izglītības jomā Vjačeslavs Piskunovs iepazīstināja ar skolu, kura ir metodiskais un konsultatīvais centrs bilingvālās apmācības jomā. Bilingvālā apmācība vairākos priekšmetos notiek ne tikai divās, bet jau 3 valodās. Ir izstrādāta metodika bērniem, kuriem ir mācīšanās traucējumi. Izveidojusies laba sadarbība ar vecākiem, kas ir bērnu panākumu priekšnosacījums.

Dienas gaitā galvenais uzsvars tika likts uz logoritmiku, dažādiem darba paņēmieniem un praktisku pielietošanu ikdienā. Bērna vispārējai attīstībai un īpaši runas un valodas attīstībā nozīmīgu lomu ieņem ritms: tā saklausīšana, atpazīšana, ritmizēšana, darbošanās ar ritma instrumentiem.

Veras durvis un zālē iesoļo pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte” mākslinieki ar savām skolotājām Gintu Dekmeijeri un Daigu Andrupi. Brašie puiši kāpj uz skatuves un uzstājas ar nūju deju, precīzi izpildītu ritmā, ar dažādiem šova elementiem. Vēl iepazīstam skanošo kori.

Logopēdes Anitas Molotkovas piedāvātās metodes ļauj bērniem aktīvi darboties, attīstot ritma izjūtu. Savā pieredzē dalījās citi logopēdi un pedagogi. Klāt pavasaris, tāpēc aktuālākās tēmas par pavasari, putniem, dabas atmodu. Šos vingrinājumus katrs pedagogs darbā varēs izmantot jau tūlīt, sasaistot mācības ar norisēm dabā. Praktiski tika izmēģinātas dziesmas, skanošie žesti, skaitāmpanti, skaņu spēles, ritma instrumenti. Ieguvām savā lietošanā darba lapas un iedvesmas bukletiņu ar vairāku spēļu un uzdevumu apkopojumu.

Logopēde Ērika Lece savā stāstījumā uzsvēra ēšanas ieradumu ietekmi uz kvalitatīvu runu. Jo kvalitatīvāks ēšanas process, jo kvalitatīvāka izruna. Un svarīgi problēmu pamanīt pēc iespējas agrāk.

Logopēde Sanita Puriņa strādā ar bērniem ar smagiem attīstības traucējumiem. Korekcijas darbā izmanto Widgit Symwriter datorprogrammu. Noskatījāmies video, kā notiek lasītapmācība ar globālās lasīšanas metodi.

Svarīgi bērniem nepieciešamo atbalstu sniegt pēc iespējas ātrāk. Tāpēc Vidzemes reģiona Iekļaujošas izglītības atbalsta centra un pedagoģiski medicīniskās komisijas vadītāja Iveta Kļaviņa aicināja speciālistus negaidīt, bet pēc iespējas agrīni veikt diagnostiku, izvērtēt nepieciešamos atbalsta pasākumus un izglītības programmu, lai bērna attīstība noritētu veiksmīgi. Brīnumi nenotiek, kvalitatīvs darbs jāiegulda gan izglītības iestādē, gan ģimenē, lai bērns augtu un attīstītos pilnvērtīgi, atbilstoši savām spējām un saņemot visus nepieciešamos atbalsta pasākumus.

LMA vadītāja, logopēde Ilona Tropa

Ilona Salna


Pārtika | Veselīgi
Attiecības | Vecāki/Bērni | Tuvas un kontrolējošas attiecības var traucēt vecākiem un pieaugušiem bērniem

Fizisko nabas saiti pārgriež piedzimstot, bet nepārcirsta emocionālā nabas saite vieno vecākus ar bērniem uz visu mūžu. Kad pārāk tuvas un kontrolējošas attiecības sāk traucēt vecākiem vai bērniem, kā nenonākt vienam otra emocionālā atkarībā un kā palaist savu mīluli pasaulē, saruna Ģimenes studijā. Raidījuma viesi psihoterapeite Inese Putniece un psihoanalītiķis ārsts-psihoterapeits Voldemārs Švarcs.