Kursi logopēdiem, pedagogiem | Logoritmika | Valmieras 2. vidusskola | 30.03.2017

30.martā Valmieras 2.vidusskolā turpinājās logopēdu, speciālo skolotāju un pedagogu, kuri māca bērnus ar mācīšanās traucējumiem, tālākizglītības kursi. Direktora vietnieks izglītības jomā Vjačeslavs Piskunovs iepazīstināja ar skolu, kura ir metodiskais un konsultatīvais centrs bilingvālās apmācības jomā. Bilingvālā apmācība vairākos priekšmetos notiek … Continue reading

Lielvārds | Pedagogu digitālā varēšana | Logopēde Ilona Tropa

Continue reading

Kursi pedagogiem “Mācību metodes un paņēmieni lasītprasmes veidošanā”, 07.06.2016

Skolēni mācības beiguši, skolotāji turpina izglītoties. To prasa arī likums, lai 3 gadu laikā pedagogi mācītos 36 stundas. Strenču novada vidusskola piedāvāja iespēju, paliekot “mājās”, nemērojot ceļu uz Valmieru vai Rīgu, apgūt tālākizglītības programmu 6 stundu apjomā. Atsaucība bija liela. … Continue reading

Metodika pedagogiem | Izglītojamie ar garīgās attīstības traucējumiem

Sociālo prasmju, uzvedības un mācību sasniegumu izvērtēšana | Rokasgrāmata Sociālo prasmju, uzvedības un mācību sasniegumu izvērtēšana | Rokasgrāmatas pielikumi Aktīvās runas un lasīšanas spēju attīstīšana | Rokasgrāmata Vecākiem | Bērns ar garīgās attīstības traucējumiem ģimenē | Rokasgrāmata Vecākiem | Bērns … Continue reading

Metodika pedagogiem | Izglītojamie, kuriem ir autisms

Darbam ar izglītojamiem, kuriem ir autisms: rokasgrāmata pedagogiem; darba lapas pedagogiem; rokasgrāmata vecākiem. … Continue reading

Metodika pedagogiem | Izglītojamie, kuriem ir mācīšanās traucējumi un redzes traucējumi

Darbam ar izglītojamiem, kuriem ir mācīšanās traucējumi un redzes traucējumi: rokasgrāmata; darba lapas; darbam ar interaktīvu mācību materiālu valodas prasmju attīstīšanai skolēniem ar speciālām vajadzībām: rokasgrāmata, darba lapas. … Continue reading

Metodika pedagogiem | Bērni, kuriem ir kohleārais implants

Rokasgrāmata Dzirdes uztveres attīstīšanas nodarbību tematiskās izstrādnes bērniem pēc kohleārās implantācijas Vingrinājumi un uzdevumi | Dzirdes uztveres attīstīšanas nodarbībām skolas vecuma bērniem pēc kohleārās implantācijas Ilustrētās pasakas analītiskās lasīšanas iemaņu apguvei Pasaku ilustrācijas Aizklāts attēls Attēls | Valodas un domāšanas … Continue reading